Terimler Sözlüğü

Vikipedi’den alınmıştır, ücretsiz ansiklopedi

.htaccess

Apache’nin dizin-seviyesi yapılandırma dosyasının varsayılan adı.

ACL
Erişim Denetim Listesi
Blowfish

anahtarlama, simetrik blok şifreleme, 1993’te Bruce Schneier tarafından tasarlandı.

Browser

tarayıcı - kullanıcının Dünya Çapında Web (World Wide Web) üzerinde web sitesindeki web sayfasında tipik olarak bulunan metin, resimler ve diğer bilgiler ile etkileşimini ve görüntülemesini etkinleştiren bir yazılım uygulamasıdır.

bzip2

Julian Seward tarafından geliştirilmiş ücretsiz yazılım/açık kaynaklı veri sıkıştırma algoritması ve programı.

CGI

Common Gateway Interface (Ortak Ağ Geçidi Arayüzü), web sunucusu üzerinde çalıştırılan bir programdan veri istemesi için istemci web tarayıcısını etkinleştiren önemli bir Dünya Çapında Web (World Wide Web) teknolojisidir.

Changelog

değişiklikler günlüğü - bir proje yapmak için değişikliklerin kaydı veya günlüğü.

Client

istemci - bir çeşit ağ tarafından başka bir bilgisayardaki (uzak) hizmete erişen bir bilgisayar sistemi.

column

sütun - tablonun her satırı için bir tane olmak üzere, özellikle basit bir türün veri değerleri kümesi.

tanımlama bilgisi - sunucu tarafından World Wide Web tarayıcısına gönderilen ve ondan sonra her defasında bu sunucuya erişen tarayıcı tarafından geri gönderilen bilgi paketi.

CSV

Virgülle ayrılmış değerler

DB
bakınız Database
Database

veritabanı - düzenlenmiş veri topluluğu.

Motor
bakınız Storage Engines
PHP uzantısı

uzantı - ilave işlevsellikler ile PHP’yi genişleten bir PHP modülü.

FAQ (SSS)

Frequently Asked Questions (Sıkça Sorulan Sorular) genellikle sorulmuş soru listesi ve yanıtlarıdır.

Field

alan - bölünmüş veri/sütunların bir kısmı.

Foreign key

dış anahtar - bazı (genellikle farklı) tablolardaki başka bir veritabanı satırının anahtarına biçim veren sütunlar grubu veya bir anahtar sütununu işaret eden bir sütun veya veritabanı satırındaki sütunlar grubu.

GD

Thomas Boutell tarafından Grafik Kütüphanesi ve dinamik olarak resimleri el ile işleme için diğerleri.

GD2
bakınız GD
GZip

GZip, GNU zip için kısaltmadır, GNU ücretsiz yazılım, dosya sıkıştırma programı.

host

anamakine - bilgisayar ağına bağlı herhangi bir makine, anamakine adına sahip bir düğüm.

hostname

anamakine adı - ağa bağlı bir cihazın bir ağda bilinen benzersiz adı.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (Köprü Metni Aktarım Protokolü), World Wide Web (Dünya Çapında Web) üzerinde taşınan bilgi veya aktarım için kullanılan birincil yöntemdir.

HTTPS

ilave güvenlik önlemleriyle HTTP bağlantısı.

IEC
International Electrotechnical Commission - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
IIS

Internet Information Services - Internet Bilgi Hizmetleri - Microsoft Windows kullanan sunucular için bir grup internet tabanlı hizmetler.

Index

indeks (dizin) - bir tablodaki satırlara hızlı erişime izin veren bir özellik.

IP

“Internet Protocol” - “Internet Protokolü”, paket değiştirmeli ağlar üzerinden veri iletişimi için kaynak ve hedef anamakineler tarafından kullanılan veri odaklı bir protokoldür.

IP Address

IP adresi - aygıtların Internet Protokolü standartını kullanan bir ağ üzerinde tanımlamak ve birbiriyle iletişim kurmak için kullandıkları benzersiz bir numara.

IPv6

IPv6 (Internet Protokolü sürüm 6), Internet Protokolü’nün (IP) en son gözden geçirme bilgisidir, öncül tükenen IPv4 adreslerinin uzun süredir beklenen sorununun üstesinden gelmesi için tasarlandı.

ISAPI

Internet Server Application Programming Interface - Internet Sunucusu Uygulaması Programlama Arayüzü, Internet Bilgi Hizmetleri (IIS) API’sidir.

ISP

Internet service provider - Bir Internet hizmeti sağlayıcısı kullanıcıların Internet’e ve ilgili hizmetlere erişmesini sağlayan bir iş kurumu ya da kuruluşudur.

ISO

International Standards Organization - Uluslararası Standartlar Organizasyonu

JPEG

fotoğrafla ilgili imajlar için en sık kullanılan standart kayıplı sıkıştırma yöntemi.

JPG
bakınız JPEG
Key
bakınız Index
LATEX

TeX yazma ayarı programı için bir belge hazırlama sistemi.

Mac

Apple Macintosh, Apple Inc. tarafından tasarlanmış, geliştirilmiş, üretilmiş ve pazarlanmış bir kişisel bilgisayarlar dizisidir.

macOS

tümü şimdilik tüketici ve profesyonel pazarlarda Apple Macintosh bilgisayarlar ile birlikte gelen işletim sistemi.

mbstring

PHP mbstring işlevleri çok baytlı karakter kümeleri, en önemlisi UTF-8 tarafından temsil edilen diller için destek sağlar.

Eğer bu eklentiyi yüklerken sorunlar yaşıyorasanız, lütfen bakınız 1.20 Eksik mysqli ve mysql uzantıları ile ilgili bir hata alıyorum., yararlı ipuçları sağlar.

Ortam türü

Media type - Ortam türü (eski adıyla MIME türü olarak bilinir), Internet’te iletilen dosya biçimleri ve biçim içerikleri için iki parçalı bir tanımlayıcıdır.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions - Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları e-posta biçimi için bir Internet Standartıdır.

module

modül - Apache HTTP Sunucusu httpd için modüler uzantı.

mod_proxy_fcgi

bir Apache modülü Fast CGI arayüzü uygulaması; PHP bir CGI modülü, FastCGI, ya da doğrudan bir Apache modülü olarak çalışabilir.

MySQL

çoklu işlemli, çoklu kullanıcılı, SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS).

MySQLi

gelişmiş MySQL istemcisi PHP uzantısı.

Ayrıca bkz.

MySQL İyileştirilmiş Uzantı için PHP kılavuzu <https://www.php.net/manual/tr/book.mysqli.php> _

mysql

MySQL istemcisi PHP uzantısı.

OpenDocument

office belgeleri için bir açık standart.

OS X

bakınız macOS.

PDF

Portable Document Format - Taşınabilir Belge Biçimi aygıt bağımsızlığında ve çözünürlüğü bağımsız biçimde iki boyutlu belgeleri temsil etmek için Adobe Systems tarafından geliştirilmiş dosya biçimidir.

PEAR

PHP Uzantısı ve Uygulama Deposu.

Ayrıca bkz.

PEAR web sitesi

Ayrıca bkz.

PEAR için Vikipedi sayfası <https://tr.wikipedia.org/wiki/PEAR> _

PCRE

Perl-Compatible Regular Expressions - Perl-Uyumlu Düzenli İfadeler, PHP için Perl uyumlu düzenli ifadelerdir

Ayrıca bkz.

<https://www.php.net/pcre>

Ayrıca bkz.

Perl-Uyumlu Düzenli İfadeler için PHP kılavuzu <https://www.php.net/pcre> _

PHP

“PHP: Hypertext Preprocessor” kısaltması, açık kaynaklıdır, dinamik web içeriği ve sunucu taraflı uygulamaların geliştirilmesi için başlıca kullanılan yansıtıcı programlama dili.

port

bağlantı noktası - üzerinden veri gönderilen ve alınan bir bağlantı.

primary key

Birincil anahtar bu tablodaki her tek satır için benzersiz değerleri olan bir tablo içinde bir veya daha fazla alan üzerindeki bir indekstir. Her tablo bu tabloda daha kolay veriye erişim/veriyi tanımlama için bir birincil anahtara sahip olmalıdır. Tablo başına sadece bir birincil anahtar olabilir ve her zaman PRIMARY olarak adlandırılır. Aslında bir birincil anahtar adı sadece PRIMARY olan bir unique key’dır. Eğer tanımlı birincil anahtar yoksa, MySQL birincil anahtar olarak ilk benzersiz anahtarı kullanır eğer bir tane varsa.

Tablo oluştururken birincil anahtar oluşturabilirsiniz (phpMyAdmin’de sadece birincil anahtarın parçası olmasını istediğiniz her alan için birincil anahtar radyo düğmelerini kontrol edin).

Varolan bir tabloya ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile birincil anahtar ekleyebilirsiniz (phpMyAdmin’de sadece tablo yapısı sayfasında aşağıda listelenen alanlarda ‘indeks ekle’ düğmesine tıklayabilirsiniz).

RFC

Request for Comments (RFC) belgeleri yeni araştırma, yenilikler ve Internet teknolojileri için geçerli yöntemleri kapsayan bir dizi bildirimlerdir.

RFC 1952

GZIP dosya biçimi özelliği sürüm 4.3

Ayrıca bkz.

RFC 1952

Row (record, tuple)

bir tablodaki tek, tamamıyla yapılandırılmış öğeyi temsil eder.

Sunucu

server - bir ağ üzerinden diğer sistemlere hizmet sağlayan bir bilgisayar sistemi.

Storage Engines

Depolama Motorları - MySQL diskte veri saklamak için birkaç farklı biçim kullanabilir, bunlara depolama motorları veya tablo türleri denir. phpMyAdmin, işlemler sekmesi aracılığıyla belirli bir tablonun kendi depolama motorunu değiştirmesi için bir kullanıcıya izin verir.

Yaygın tablo türleri InnoDB ve MyISAM, olmasına rağmen birçokları vardır ve bazı durumlarda istenebilir.

Ayrıca bkz.

Alternatif Depolama Motorları hakkında MySQL belgesi bölümü <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/storage-engines.html> _

socket

soket - işlemler arası iletişimin biçimi.

SSL

Secure Sockets Layer - Güvenli Soketler Katmanı (artık TLS ile değiştirilmiştir), Internet’te güvenli iletişim sağlayan bir kriptografik protokoldür.

Stored procedure

saklı yordam - ilişkisel veritabanı sistemine uygulamaların erişimi için kullanılabilir bir alt yordam

SQL

Structured Query Language - Yapısal Sorgu Dili

table

tablo - diğer öğelere ilişkin olarak konumuyla ya da anahtar veya bir etiketle benzersiz olarak tanımlanabilen her öğenin olduğu yatay satırlar ve dikey sütunlar olarak düzenlenen, tanımlanan, depolanan veri öğeleri (hücreler) grubu.

tar

bir arşiv dosyası biçimi türü, “Tape Archive”den gelir.

TCP

Transmission Control Protocol (İletim Denetimi Protokolü) Internet protokolü takımının çekirdek protokollerinden biridir.

TCPDF

PDF dosyaları oluşturmak için PHP kütüphanesi.

Ayrıca bkz.

<https://tcpdf.org/>

trigger

tetikleyici - veritabanı görünümünde veya belirli bir tabloda belli olaylara yanıtta otomatik olarak çalıştırılan işlemsel bir kod

unique key
Bir benzersiz anahtar (unique key) her satır için benzersiz bir değere sahip olan bir tablo içinde bir veya daha fazla alan üzerindeki bir indekstir. Eğer tanımlı birincil anahtar yoksa, ilk benzersiz anahtara primary key olarak davranılacaktır.
URL

Uniform Resource Locator - Birörnek Kaynak Konumlayıcı Internet’te belge ve resimler gibi, yerlerine göre, kaynaklarına göndermesi için kullanılan, standart hale getirilmiş bir biçime uygun, bir karakter dizisidir.

Web sunucusu

Web server - istemcilerden HTTP isteklerini kabul etmekten sorumlu ve onlara web sayfalarıyla hizmet eden bir bilgisayar (program).

XML

Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili özel amaçlı işaretleme dilleri oluşturmak için W3C tarafından önerilen genel amaçlı işaretleme dilidir, pek çok farklı türde verinin tanımlamasını yapabilir.

ZIP

popüler bir veri sıkıştırma ve arşivleme biçimi.

Zlib

Jean-loup Gailly ve Mark Adler sayesinde açık kaynaklı, platformlar arası veri sıkıştırma kütüphanesi.

İçerik Güvenliği İlkesi

HTTP İçerik Güvenliği İlkesi yanıt başlığı, web sitesi yöneticilerinin belirli bir sayfa için kullanıcı aracısının yüklemesine izin verilen kaynakları denetlemesine izin verir.